Article | การใช้ดาวเทียมภาพถ่ายในการติดตามมลพิษ - FutureTales Lab

การใช้ดาวเทียมภาพถ่ายในการติดตามมลพิษ

June 23, 2020

บริษัทเอกชนจะใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างไรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน? รัฐบาลจะใช้ข้อมูลอย่างไรในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น?  

การพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้ผลิตก๊าซเรือนกระจกสูงขึ้นกว่า 250% จากช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม ในขณะที่การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างประโยชน์และความสำเร็จมากมาย แต่ก็ต้องแลกมากับต้นทุนที่สูงมาก ตั้งแต่ปี 1880 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น 0.07 องศาเซลเซียส (หรือ 0.13 ฟาเรนไฮด์) ต่อทศวรรษ แม้ว่าตั้งแต่ปี 1981 การเพิ่มขึ้นในช่วง 10 ปี จะสูงถึง 0.18 องศาเซลเซียส หรือ 0.32 ฟาเรนไฮด์ หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า หมายความว่าในช่วง 40 ปีของการพัฒนาอุตสาหกรรมได้เร่งให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งหลายคนเชื่อว่ามาจากการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซดักความร้อน การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมดังกล่าวอาจพิสูจน์ว่ามีความสำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อน 

รัฐบาลหลายแห่งใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการติดตามและวัดปริมาณการปล่อยก๊าซตามเวลาจริง ซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาดการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำขึ้น ข้อมูลเชิงประจักษ์นี้จะใช้นำเสนอต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ เพื่อออกแบบนโยบายในอนาคต ซึ่งรัฐบาลต่างมีเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีค่าในเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหามลพิษ 

บริษัทเอกชนหลายแห่งนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในอีกด้านหนึ่ง แต่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาศัยภาพดาวเทียมในการชี้จุดที่มีก๊าซรั่วและเรียกระดมกำลังไปยังจุดนั้น เพื่อลดระยะเวลาในการตอบสนองและประหยัดค่าใช้จ่ายจำนวนมากหากเกิดความสูญเสีย นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถใช้ข้อมูลของตนที่บันทึกไว้ในการดำเนินนโยบายองค์กรที่มุ่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 

ผลลัพธ์
การยืนยัน